Missie

De Vrijzinnige geloofsgemeenschap Ede wil een ‘werkplaats’ creëren waar mensen elkaar ontmoeten en nadenken over zaken die met zingeving, het leven, en onze beschouwingen, te maken hebben. Wij delen in elkaars theologie, filosofie, spiritualiteit en maatschappelijke betrokkenheid om zo religie, cultuur en wetenschap met elkaar te verbinden en nader tot elkaar te komen. Zo’n ‘werkplaats’ is een ontmoetingsplaats voor mondige mensen die op zoek zijn naar een zinvol bestaan in een humane samenleving.

Zo zoeken we in vieringen, lezingen, thema-avonden en andere momenten naar antwoord op vragen van vandaag.

Visie

In het licht van alle ontwikkelingen in de maatschappij en de wereld willen vrijzinnigen goed toegerust zijn om vooral zingevingsvraagstukken aan te pakken. Deze komen in onze huidige tijd op alle niveaus en in allerlei vormen voor. Zowel bij individuen als in grote gemeenschappen. Door een mentaliteit van een open, kritische houding t.a.v. de christelijke traditie, zonder deze traditie los te willen laten, en tolerant te zijn t.a.v. andermans traditie kan de vrijzinnigheid problemen te lijf gaan.

Vrijzinnigen gaan niet uit van leerstelligheden die ons op koers houden maar van de kracht van mensen om elkaar te bemoedigen, te versterken en zich met elkaar te verbinden. Vrijzinnige spiritualiteit probeert boven het alledaagse uit te kijken en hoopt zo soms iets te ervaren van het Mysterie, dat voor ieder individu kan verschillen maar waarin we elkaar er- en herkennen en ontmoeten.

Vrijzinnigen laten een eigen geluid in het publieke debat horen en laten zien dat vrijzinnigheid verschil maakt in denken en doen ten aanzien van de hedendaagse maatschappelijke problemen. Hierbij laten zij zich inspireren door persoonlijke verhalen en eigen levenservaring. Vrijzinnigen leggen zich niet neer bij wat van oudsher als ultieme waarheid is verkondigd of wat overheden en machthebbers voorleggen als de waarheid over het leven van alledag. Vrijzinnigen zetten zich in voor een gemeenschap waarin zij hun thuis vinden met het oog op de toekomst van onze wereld.

Vrijzinnig geloven is de weg gaan van de verhalen van mensen die zich inzetten voor een wereld van iets-meer-gerechtigheid-voor-iets-meer-mensen. Het is de weg gaan met mensen die uit eigen levenservaring zeggen: ”Het leven en de schepping zijn goed”. En al weten we niet wat het Mysterie van het leven als oorsprong en bedoeling heeft, zijn we er mee bezig het geheim van dat Mysterie te benoemen en te bewaren.

Vrijzinnigen gaan de weg met mensen die zich niet neerleggen bij wat van oudsher als ultieme waarheid is verkondigd over levend geloof. Het is de weg gaan met mensen die zich denkend rekenschap geven van wat hen bezielt in het leven. Vrijzinnigen gaan de weg met mensen die zich inzetten voor een gemeenschap waarin zij hun thuis vinden met het oog op de toekomst van onze wereld.

Vrijzinnigen bouwen voort op het visioen van compassie. Compassie zoals dat vanuit de (oer)verhalen en vanuit verschillende tradities is voorgeleefd en voortverteld en zoals we dat door willen vertellen in nieuwe verhalen, in nieuwe theologie, nieuwe muziek, nieuwe taal.

Zo verwonderen vrijzinnigen zich over het bestaan, hebben zij mededogen met al wat leeft en een onuitroeibaar vertrouwen dat het leven zin heeft.

De Vrijzinnige geloofsgemeenschap Ede is een plek waar juist die mensen de ruimte krijgen die het allemaal (nog) niet zo zeker weten.