Jaarverslag 2017

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede

Jaarverslag 2017

 

 

Terugblik van het bestuur                                             Gerdine Gaikhorst

Het bestuur vergaderde acht maal in 2017 plus twee algemene ledenvergaderingen.

2017 was best een enerverend jaar. De centrale vraag luidde: “Hoe nu verder?”. Een commissie heeft zich ingezet om hier een sluitend antwoord op te geven in de vorm van een verslag. In de extra ledenvergadering van eind oktober zijn leden hierover met elkaar in gesprek gegaan. Verschillende visies zijn besproken en zorgpunten met elkaar gedeeld. Het is onmogelijk om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen, dit werd ook niet verwacht. Leden zijn gehecht aan elkaar en aan ons witte kerkje en verandering is altijd moeilijk. Dan is het prachtig dat we toch gezamenlijk op blijven trekken in onze zoektocht richting Emmaüs. Naast het zoeken naar een intiemere samenwerking met Emmaüs geeft het ook mogelijkheden om kritisch naar onszelf te kijken en de onderlinge band te versterken. Zoals Loes al zei bij het meditatief oliebollenmoment: “dat we onze vleugels uitslaan, op zoek naar meer ruimte wil nog niet zeggen dat we niet zelf kunnen vliegen”. In 2018 gaan we op zoek naar momenten die we samen, zowel met als zonder Emmaüs, mogen delen.

 

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur telt vier leden, een secretaris, een penningmeester en twee algemene bestuursleden. Het ontbreken van een voorzitter ervaren de zittende bestuursleden als een gebrek. Op dit moment neemt de voorganger deze taak grotendeels op zich. Zoals bekend gaat Loes van Laar ons echter verlaten en ook Piet Bolwerk heeft aangegeven zijn bestuursfunctie neer te leggen.

 

Bestuursleden:                                               Jaar van aftreden

Voorzitter:             Vacant                  

Secretaris:              Gerdine Gaikhorst                      2019

Penningmeester:     Theo Kooistra                            2019           

Algemeen lid          Piet Bolwerk                               2018            niet herkiesbaar

Algemeen lid          Coos Huurman                            2019

 

Vieringen en activiteiten

Afgelopen jaar zijn er vieringen geweest op de eerste en derde zondag van de maand. Op de vierde zondag zorgt de activiteitencommissie voor een lezing of alternatieve invulling. Op de derde en evt. vijfde zondag van de maand is er een koffie ochtend. De deur is open voor een ieder die een ander wil ontmoeten.
Op de verschillende zondagochtenden zijn er 15 – 30 bezoekers aanwezig.

 

Leden en begunstigers

Per 1 januari 2018 telt onze vereniging 53 leden en 7 begunstigers, dit houdt in dat in 2017 het ledenbestand 5 personen is afgenomen.

Helaas hebben we van twee mensen afscheid moeten nemen door overlijden: Dhr. A. Cattel en mw. D.J. Heuterman-Vorenkamp.

De volgende leden hebben zich uitgeschreven: Dhr. S. van Leeuwen; Mw. A.E. van Leeuwen-Walraven; Dhr. J.E.G. Oppendijk; Dhr. J.M. Westerink en dhr. T.v.d.Velde. Daarnaast mochten we twee mensen verwelkomen als nieuw lid/begunstiger: Mw. C. Gerlings en mw. A. Levert.

Ondanks dat er jaarlijks nieuwe aanmelding zijn laat het ledenbestand over de afgelopen jaren een langzame maar gestage daling zien.

 

Van de voorganger                                                       Loes van Laar

Mij steeds meer realiserend dat de dingen die ik doe, voor de laatste keer zijn, is ook dit onderdeel van het jaarverslag voor het laatst van mijn hand. Ik besef nog steeds dat ik jullie heb laten schrikken met het besluit te stoppen als voorganger bij de vrijzinnigen. Maar het is ook goed. Voor mijzelf geeft het rust en van daaruit ook een gezondere leefstijl. En ik denk op termijn voor de geloofsgemeenschap ook omdat jullie niet worden losgelaten maar zaken anders zullen moeten vast pakken.

En dat brengt nieuwe mogelijkheden, handen, inzet en ideeën met zich mee. Het afgelopen jaar was het zoeken en worstelen met de tijd, maar vanaf januari tot 1 augustus ben ik daar heel flexibel in. Ik hoop nog velen van u te ontmoeten op verschillende plekken en ik hoop ook dat u de vrijheid neemt om mij te vragen langs te komen als u die wens heeft (en dus niet in te vullen dat ik….).

Er staan nog enkele mooie zaken op het programma o.a. de zingdienst met oude vertrouwde liederen die ik vanuit vrijzinnig perspectief nog eens onder uw aandacht hoop te brengen en de verrassingsdienst die we in samenwerking met de Emmaüs invullen met een ochtendconcert.

 

Wat betreft mijn weggaan doe ik dat natuurlijk nog niet helemaal. Ik hoop in 2019 nog 10 vieringen voor u te mogen verzorgen.

Er gebeuren mooie dingen, nog steeds, en daarin is uw hulp hoe klein ook nog steeds van groot belang. Besef dat ook uw aanwezigheid bij programmaonderdelen en vieringen van belang is omdat dat het bewijs is dat we het niet voor niks doen, maar dat de vrijzinnigheid ons nog steeds aan het hart gaat!

 

Samenwerking met Emmaüs                                         Gerdine Gaikhorst

Sinds 1996 is er een convenant met 5 kerken die samen de vieringen in kerkelijk centrum Emmaüs in de Rietkampen organiseren. In de loop van de jaren is de intensiteit van deze samenwerking beperkt tot de drie vieringen per jaar van een Vrijzinnige voorganger in Emmaüs zoals dit in het convenant is vastgelegd.
Bij de extra ledenvergadering eind oktober hebben leden er voor gekozen om te kijken naar een intensivering van dit contact. Op deze wijze kunnen meer mensen in contact komen met de denkwijze van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Ede en onze eigen leden zich meer thuis voelen in Emmaüs.

Begin februari zijn de CoRa (Coördinatie Raad) van Emmaüs en het bestuur van de Vrijzinnigen bij elkaar geweest. Er is afgesproken dat we de activiteiten die van elkaar in onze programma boekjes gaan opnemen en actief gaan promoten onder de leden. Beide voorgangers hebben kennis gemaakt met elkaar en denken na over activiteiten die we gezamenlijk kunnen organiseren. Dit kan een mooie aanvulling op ons eigen activiteitenprogramma zijn.

 


Gebouw
                                                                         Jan Wamelink

Het afgelopen jaar hebben verschillende huurders gebruik gemaakt van ons gebouw. Het souterrain is continu verhuurd als artelier aan mw. Huibers, kunstenares Ede.De oude ingang was continu verhuurd aan de hr. Hendriksen, maar dit is gestopt per juli 2017. De Loge maakte in het jaar 2017 24x gebruik van ons gebouw,  13x van de bestuurskamer en centrale hal en 11x van het gehele gebouw.

Verder is ons gehele gebouw, of gedeelte, nog 5x verhuurd geweest aan een paar Stichtingen o.a. de Raad van Kerken Ede. De totale verhuur ontvangsten kunt u in het financiële verslag 2017 terug vinden.

 

Door eigen mensen is het nodige onderhoudswerk gebeurd, zoals het opknappen van de buiten- deuren z.g. oude ingang, het reinigen van de dakgoten, buiten bestrating en grindstroken, klein noodzakelijk onderhoud aan de elektrische en de geluids-installatie e.d. Ook de CV installatie heeft weer haar jaarlijkse onderhoudsbeurt gehad.

Het jaarlijks onderhoud van de brandblussers en de ontruimingsinstallatie is weer uitgevoerd, door de erkende bedrijven. De afdeling Risicobeheersing van de Brandweer Gelderland-Midden heeft op 29 augustus 2017 weer de 2 jarige quick-scan uitgevoerd, dan wordt het bouwwerk op o.a. brandveiligheid en gebruik gecontroleerd, er zijn geen tekortkomingen geconstateerd.                                 

 

Website                                                                         Gerdine Gaikhorst

In 2017 is actief gewerkt aan het moderniseren van onze website. Binnen de vereniging bleek niemand beschikbaar om deze taak op zich te nemen. Via onze voorganger zijn we in contact gekomen met Eric die een geheel nieuwe en moderne website heeft gebouwd. Enkele bestuursleden en leden van de activiteitencommissie geschoold zodat zij de website up-to-date kunnen houden. Op de achtergrond blijft Eric met ons meekijken als beheerder. Voor zijn werkzaamheden ontvangt Eric een vrijwilligersvergoeding.

 

Eenheid                                                                         Hilde Hijwegen

De aanlevering van de kopij is dit jaar zonder problemen verlopen. Het blijft altijd opletten omdat de kopij zo lang van tevoren aangeleverd moet worden. Er is besloten de autodienst op datum met chauffeur in te vullen omdat er weer regelmatig gebruik van wordt gemaakt.

In maart schreef Loes van Laar het Voorwoord voor de Eenheid en in juli/augustus nummer verzorgde Marlies den Boer het estafettestokje.

 

Activiteitencommissie                                                   Erma Kerkhof

Op het moment, dat dit jaarverslag geschreven wordt, is dit seizoen nog niet ten einde, maar zijn we al weer volop bezig met de planning van het volgende seizoen.

De activiteitencommissie bestaat dit jaar uit Nelke Schaap, Ina Bongers, Corrie Gerling, Machteld Huurman en Erma Kerkhof. Samen met Loes van Laar hebben wij geprobeerd een afwisselend programma neer te zetten. Als Vereniging mogen we trots zijn op deze prestatie.

                                                                  
Het programma varieerde van lezingen op zondag, Restaurant-Ontmoeten tot workshops.

De lezingen op zondag werden zeer gewaardeerd. Wel was het aantal bezoekers wisselend, afhankelijk van de bekendheid van de spreker, het onderwerp en of het gelukt was om de lezing in de krant onder de aandacht te brengen.

Restaurant-Ontmoeten wordt een steeds groter succes. Met een kleine kookploeg lukt het ons om onze gasten culinair te verrassen. Ook het aantal bezoekers van buiten de Vereniging neemt toe. Dit jaar hebben we vier avonden gehad waarin er heerlijk gegeten werd en werd door Loes van Laar m.b.v. een thema ook inspirerende avonden, waardoor men met elkaar in gesprek raakte, geraakt werd.

Ook de workshop “ Spelen met Verhalen” was in het afgelopen jaar goed bezocht met 10 spelers. O.lv. Loes van Laar werden er verhalen nagespeeld. Sommigen voelden zich helemaal thuis in deze workshop, anderen ontdekten nieuwe kwaliteiten bij zichzelf.
In het voorjaar houden we als Activiteitencommissie nog een tweetal workshops “ Bloemschikken”.

Binnen de Regio (toegevoegd n.a.v. de ALV van 15 april 2018)    Lily Prummel

Op 31 december 2017 is voor het eerst meegedaan met de wereldvredemediatie. Deze wordt wereldwijd op 31 december om 12 uur (Greenwichtijd) gehouden. De leiding was in handen van Marlies Boer. Zo’n 15 mensen namen hieraan deel.

 

Bloemendienst                                                              Henny Wamelink

Tijdens de vieringen staan er altijd bloemen in de kerk die na afloop gebracht worden bij iemand die onze steun of aandacht extra verdiend. Dat kan zijn bij ziekte of moeilijke omstandigheden, een feestelijke gebeurtenis of voor iemand die zich erg heeft ingezet voor onze geloofsgemeenschap.

De bloemen worden verzorgd door een aantal dames die elk op hun beurt een maand lang hiervoor in actie komen.

 

Kunst in de kerk                                                            Itte Zwaginga

In het begin van het jaar hebben we mogen genieten van kleurrijke schilderijen van Karel Loman, gemaakt met z.g.n. Temperaverf. Deze verf werd al gebruikt voor de olieverf was uitgevonden. Het bindmiddel is een caceinaat. De kleuren zijn fluweelachtig. Karel werkt naturalistisch en soms fantasierijk!

In het najaar mochten we etsen van Hanke Cannegieter uit Wageningen lenen. Het bijzondere van etsen is dat het vraagt om een spiegelende manier van denken. De afdruk van een ets komt in spiegelbeeld waardoor je na het afdrukken pas ziet of het inderdaad zo geworden is als dat het bedoeld is.

 

Inrichting liturgisch centrum                                        Gerdine Gaikhorst

In 2016 heeft een commissie gekeken naar mogelijkheden om het liturgisch centrum te verbeteren. Onze voorganger heeft deze commissie in het leven geroepen maar wegens een overvolle agenda niet in de gelegenheid om deze kar te trekken. Het is het bestuur niet gelukt om hier een vervanger voor te vinden waardoor de inrichting van het liturgisch centrum in de ijskast is komen te staan. Wel heeft Machteld Huurman de inrichting van ons gebouw extra cachet gebracht door drie wandtegels in de ontmoetingsruimte te plaatsen. Daarnaast heeft zij een keramiek symbool van de Vrijzinnigheid gemaakt en voor drie “bollen” in de kerkzaal gezorgd. Alle kunstwerken zijn door haar zelf vervaardigd.