Vieringen

Bij de vrijzinnige geloofsgemeenschap is er een breed aanbod van bijeenkomsten, één daarvan zijn onze zondagse vieringen. Deze worden gehouden op de eerste en derde zondagochtend om 10.30 uur, tenzij anders vermeld.

 In een viering staat een bepaald thema, verhaal, of tekst centraal, er wordt gezongen, geluisterd naar muziek, gesproken en stilte ervaren. Dit alles omdat we vieringen zien als onderhoud van de ziel.

Weer even op verhaal komen, nieuwe gezichtspunten aangereikt krijgen waar we de dagen daarna nog eens op kunnen kauwen.

 Iedere 4e zondag van de maand is er in plaats van een viering een andere invulling. Door een lezing, voorstelling, of viering vanuit een andere religieuze traditie proberen we ook inspiratie op te doen.

Tijdens vieringen worden twee collectes gehouden, waarbij de eerste collecte altijd bestemd is voor een bijzonder doel, dit loopt gedurende een half jaar. Tot juli 2018 is dat de Herbergier. http://herbergier.nl/ede/home.aspx.  De opbrengst van de collecte wordt gebruikt voor de aanschaf van een tovertafel.

Na afloop van een viering is er altijd gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie of thee met elkaar na te praten. Het is gebleken dat dit sociale gebeuren zeer belangrijk is. Men heeft het gevoel deel uit te maken van een gemeenschap waarin aandacht is voor elkaars persoonlijke omstandigheden.

Samenwerking

Emmaüs       

http://emmaus-ede.nl/

Kerkelijk Centrum Emmaüs in de wijk Rietkampen is in 1996 tot stand gekomen vanuit een samenwerkingsverband van 5 Edese kerken, t.w. de Gereformeerde kerk, de Hervormde Taborgemeente, de Rooms Katholieke geloofsgemeenschap Sint Anthonius, de Evangelisch Lutherse kerk en onze vrijzinnige geloofsgemeenschap.

Uitgangspunt bij deze samenwerking is geweest het samen optrekken en samen zoeken naar de oecumenische christelijke geloofsbeleving in de relatief jonge en pluriforme wijk Rietkampen. Het samen vieren, beleven, delen en vormgeven van het geloof is altijd de kernwaarde van Emmaüs gebleven.

Op zondagmorgen vinden vieringen plaats, waar voorgangers van de 5 moederkerken regelmatig voorgaan. Onze voorganger verzorgt daar 3 keer per jaar de viering; de Ericakerk is dan gesloten. 

In onze agenda worden ook bijzondere bijeenkomsten in de Emmaüs opgenomen!

 

Vrijzinnigen Zuid West Veluwe

Ede maakt ook deel uit van de Stichting Vrijzinnigen Zuid West Veluwe, een samenwerkingsverband van de vrijzinnige geloofsgemeenschappen in Ede, Lunteren, Renkum, Bennekom, Veenendaal, Rhenen, Wageningen in combinatie met de doopsgezinden en de remonstranten uit Oosterbeek.

Dit samenwerkingsverband geeft het mededelingenblad Eenheid uit en verzorgt de financiële administratie voor de voorgangers.

 
Meer informatie over de stichting kunt u vinden op http://www.vrijzinnigen-zwv.nl

Vrijzinnigen Nederland

De landelijke vereniging van nu is in 1870 opgericht als Nederlandse Protestanten Bond, als reactie op de verrechtsing binnen de Hervormde Kerk.
De vereniging wilde met jaarlijkse bijeenkomsten mensen binnen en buiten de kerken bij elkaar brengen om religie, cultuur en wetenschap met elkaar te verbinden. In de loop van de jaren bleek er behoefte samen te komen in afdelingen op plaatsen waar vrijzinnigen van allerlei achtergrond zich verenigden om elkaar te ontmoeten in vieringen en lezingen. Dat leidde tot het stichten van vrijzinnige geloofsgemeenschappen.

In 1991 werd de naam veranderd in Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB.
De letters NPB verwezen nog naar de oude naam maar werden niet meer voluit geschreven. In mei 2014 is gekozen voor de naam Vrijzinnigen Nederland.

De vereniging wordt geleid door een hoofdbestuur, bijgestaan door een landelijk bureau dat in Amersfoort is gevestigd.
Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering wordt de beleidskoers uitgezet en/of bijgesteld. Centraal staat de ondersteuning van de afdelingen, die elkaar op hun beurt weer ondersteunen.
Daartoe dienen o.a. :

  • het kwartaalblad Ruimte met themanummers 
  • de website 
  • de digitale nieuwsbrief 

Vrijzinnigen Nederland ondersteunt en werkt samen met het Opleidingsinstituut voor theologie, levensbeschouwing en geestelijke begeleiding in Vrijzinnig Perspectief. Deze opleiding vormt uiteindelijk het bouwwerk voor o.a. de functie van voorganger.

Vrijzinnigen Nederland tellen bijna 3800 leden en begunstigers, verdeeld over 47 afdelingen. Van deze afdelingen hebben er 22 een eigen voorganger.